Qingdao Jianqing Industry Head co

City: 
Address: 
ChangJiang Road, QingDao, Shandong
Qingdao
China
CN
Contact
Phone number: 
6897544
Fax: 
6897713